her image hero image

Játékszabályzat

„HERZ – Minden nap Valentin” NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.
A játék szervezője
1.1.
A „HERZ – Minden nap Valentin” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Pick Szeged Zrt. (székhely: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.; cégjegyzékszám: 06-10-000065; adószám: 11081492-2-06; a továbbiakban: Szervező).
1.2.
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökségek, a Café Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) és az Aldeacom Kft. (székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 55. fszt. 1) a továbbiakban együttesen: Lebonyolító) látja el.
2.
A játékban történő részvétel feltételei
2.1.
A Játékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 4. pontban írt időtartama alatt.
2.1.1.
Vásárol bármely Magyarországon található kiskereskedelmi elárusító egységben vagy magánszemélyeket kiszolgáló online webáruházban, illetve – amennyiben a Játékos magénszemélyként vásárolta a Terméket – a Metro áruházak egyikében a 3. pontban meghatározott, Játékban részt vevő, promóciós matricával (a továbbiakban: Promóciós matrica) ellátott HERZ márkatermékek közül legalább 1 (egy) darab terméket értéktől függetlenül; majd a Játék időtartama alatt a Promóciós matrica hátoldalán található kódot feltölti a QR kód segítségével a herzvalentin.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) vagy a https://www.facebook.com/helloherz Facebook oldalon elérhető üzenetek menüpontban (a továbbiakban: Chat), amennyiben rendelkezik Facebook profillal, és a feltöltés során a következő valós személyes adatait megadja: teljes név, e-mail cím (a továbbiakban: Regisztráció), a Weboldal esetében a megfelelő mező bejelölésével, a Chat esetében az „Igen” gomb megnyomásával elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt valamennyi feltételt, és hozzájárul a személyes adatainak a Játékkal összefüggő – az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti – kezeléséhez.
(a továbbiakban együtt: Pályázat)
2.2.
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt összesen 100 (száz) darab Pályázat beküldésére jogosult, továbbá egy Játékos egy játéknapon legfeljebb 12 (tizenkettő) Pályázat beküldésére jogosult . Amennyiben a Pályázat már egy korábbi beküldéshez tartozó kódot tartalmaz, úgy a Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja, a megegyező kódot tartalmazó Pályázatot törli és a Játék során nem veszi figyelembe. Azonos e-mail címmel vagy Facebook profillal, több alkalommal minden esetben különböző kódot lehet csak beküldeni.
2.3.
A Pályázat feltöltését követően minden Játékos kap visszaigazolást arról, hogy milyen kódot töltött fel, illetve, hogy az adott Pályázat nyertes Pályázatnak minősül-e. A visszaigazolást a Szervező minden Pályázat esetében e-mailben, illetve – amennyiben Chaten töltötte fel a Játékos a Pályázatát – Chaten is elküldi. Amennyiben egy naptári naphoz tartozó napi nyerőidőpontot követően egyetlen érvényes Pályázatbeküldés sem valósult meg a naptári napon belül (vagyis az adott napon 23 óra 59 perc 59 másodpercig), az adott napi nyereményre az a Játékos jogosult, aki az érvényes Pályázatát az adott napi nyerőidőpontot megelőzően, a nyerőidőponthoz legközelebb eső időpontban küldte be. Ebben az esetben a nyertes e-mailben kap értesítést.
2.4.
A Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) naptári napig a kódot tartalmazó Promóciós matricáról és a hozzá tartozó Termék csomagolásáról – a Promóciós matricát és a csomagolást együttesen ábrázoló – fényképet (a továbbiakban: Fénykép) készíteni és a Fényképet sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező részére a Fényképet az info@herzvalentin.hu e-mail címre beküldeni a 7.1. pontban foglaltaknak megfelelően. A Szervező kizárólag azokat a Promóciós matricát fogadja el, amely a vásárolt, 2.1.1. pontban megjelölt Termékhez tartozik és beküldött Fényképen a Promóciós matrica és a Promóciós matricához tartozó termék csomagolása egyértelműen felismerhető és azonosítható.
2.5.
A Lebonyolító/Szervező a Nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Promóciós matricát és a promóciós termékhez tartozó csomagolást az erről készült Fénykép alapján. Amennyiben a Játékos nem tudja a nyertes kódot tartalmazó Promóciós matricát olvasható formában bemutatni vagy ha a nyertes kód nem egyezik a beküldött Pályázattal, a beküldött Fénykép nem tartalmazza a Termékhez tartozó csomagolást, és/vagy a Termék nem azonosítható be egyértelműen, úgy Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost. Amennyiben a Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
2.6.
A Játékosok a Regisztráció során megadott Facebook profiljuk vagy e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.7.
A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.
2.8.
Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
2.9.
Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.
2.10.
A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vagy e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil vagy e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.11.
A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.12.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek, valamint a Játékban részt vevő kiskereskedelmi egységek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.13.
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított Promóciós matricával vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Promóciós matricát használnak fel a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
3.
A Játékban résztvevő termékek
A Játékban részt vesz a Szervező által forgalmazott, bármely Magyarországon található kiskereskedelmi elárusító egységben vagy magánszemélyeket kiszolgáló online webáruházban, illetve – amennyiben a Játékos magénszemélyként vásárolta a Terméket – a Metro áruházak egyikében, kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható, Promóciós matricával ellátott alábbiakban felsorolt HERZ márkatermék (a továbbiakban: Termék).

Herz Delko főtt paprikás pulykamell szvg 100g
Herz Bársonysonka szvg. 100g
Herz Bársonysonka paprikás szvg. 100g
Herz füstölt főtt csirkemell sonka szvg. 150g
Herz főtt sonka szvg 150g
Herz füstölt főtt sonka szvg 150g
Herz Gála csemege sonka szvg 90g
Herz Gála füstölt főtt sonka szvg 90g
Herz Gála sonka szvg 90g
Herz Gála sült sonka szvg 90g
Herz Gála csemege karaj szvg 90g
Herz Gála paprikás csemege karaj szvg 90g
Herz Gála sült karaj szvg 90g
Herz Gourmet Extra sonka szvf 100g
4.
A játék időtartama
4.1.
A Játék 2021. február 1. napján 00:01-től 2021. február 28. napján 23:59-ig tart. promóciós kódot feltölteni 2021.február 28. 23:59-ig lehet.
5.
A játék menete
5.1.
Napi sorsolások
5.1.1
A 6.1.1. pont szerinti napi nyereményekre vonatkozóan a Szervező a Játék megkezdése előtt, 2021. január 21. napján 11 órakor a Lebonyolító székhelyén (1037 Budapest, Seregély utca 3-5.), elektronikus sorsoló program segítségével és a Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében részvételével határozza meg a Játék teljes időtartamára vonatkozó, nyerő időpontos nyereményekhez tartozó, véletlenszerűen kiválasztott 28 (huszonnyolc) db nyerő időpontot (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc). A Játék 4. pont szerinti időtartamának minden napjára nézve 1 (egy) db napi nyerő időpont kerül kisorolásra.
5.1.2
A napi nyeremény nyertese a nyerő időponttal azonos időpontban, vagy az azt követő, hozzá legközelebb eső időpontban (óra, perc, másodperc) elsőként beküldött Pályázat a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő beküldője lesz. Amennyiben több Játékos századmásodpercre azonos időpontban küld be Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek a Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben elsőként dolgozza fel. Egy Pályázattal egy Játékos csak egy napi nyereményt nyerhet. Abban az esetben tehát, ha két, egymást követő nyerő időpont esetén nem valósul meg egynél több sikeres Pályázatbeküldés, és így csak egy Pályázat felelne meg a nyerő időpontokat követő első sikeres beküldés feltételének mindkét nyerő időpont esetében, a nyerő időpontokat követő első sikeres Pályázatot beküldő Játékos csak az első nyerő időponthoz tartozó nyereményre lesz jogosult, míg az őt követően elsőként benyújtott sikeres Pályázat beküldője lesz a második nyerő időponthoz tartozó nyeremény nyertese. Amennyiben egy naptári naphoz tartozó napi nyerőidőpontot követően egyetlen érvényes Pályázatbeküldés sem valósult meg a naptári napon belül (vagyis az adott napon 23 óra 59 perc 59 másodpercig), az adott napi nyereményre az a Játékos jogosult, aki az érvényes Pályázatát az adott napi nyerőidőpontot megelőzően, a nyerőidőponthoz legközelebb eső időpontban küldte be. A jelen pontban foglaltak ez utóbbi esetre is megfelelően irányadóak.
5.1.3
A nyerő időpontok, a sorsoló bizottság tagjai kivételével, mindenki számára titkosak. A sorsolási jegyzőkönyvet Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerőidőpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.
5.1.4
Amennyiben bármely napi nyeremény nyertesével a jelen Játékszabályzatban meghatározott időtartamon belül nem sikerül a kapcsolatot felvenni, illetve a Játékból a Játékszabályzat rendelkezése alapján kizárásra kerül, úgy helyét az időben utána legelőször következő, érvényes Pályázatot benyújtó Pályázó, mint tartaléknyertes veszi át, ha pedig vele sem sikerül a Játékszabályzat szerinti időtartamon belül kapcsolatot létesíteni, vagy bármely kizáró ok felmerülése miatt nem jogosult a napi nyeremény átvételére, úgy mindig az utána közvetlenül következő, érvényes Pályázatot beküldő és sikeres kapcsolatfelvételt megvalósító, a Játékból ki nem zárt Játékos minősül az adott napi nyeremény nyertesének, azonban összesen 3 (három) db tartaléknyertes lehet jogosult a Nyereményre.
5.1.5
Amennyiben egy Játékos Pályázata valamely napi sorsolás alkalmával kisorsolásra kerül, a Játékos ugyanezen Pályázata semmilyen más napi sorsoláson nem vesz részt, azonban a Fődíj sorsoláson részt vesz. Amennyiben a Játékos további napi sorsolásokon is részt kíván venni, úgy a Játék időtartama alatt további Pályázato(ka)t szükséges beküldenie.
5.2.
Fődíj sorsolás
5.2.1
Szervező a Játék teljes időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül az általa felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, közjegyző jelenlétében 2021. 03.02 napján 11.00 órakor 2 (két) darab fődíj nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.)
5.2.2
A Szervező a fődíj sorsoláson a két fődíj tekintetében 3-3 (három) db tartaléknyertest sorsol ki. A fődíj tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra a 7.1. és 7.3. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a fődíj nyertes Játékos vagy az előttük álló fődíj tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a fődíjat a 7.3. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.
6.
Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása
6.1.
A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra:
6.1.1
Napi nyeremények
A Játék teljes időtartama alatt naponta 1 (egy) darab, (összesen 28 (huszonnyolc) darab) napi nyeremény kerül kisorolásra az alábbi megoszlás szerint:

01.febr HERZ reggeliző tálca
02.febr DECATHLON vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
03.febr HERZ powerbank
04.febr IKEA vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
05.febr JBL GO2 Bluetooth hangszóró
06.febr HERZ reggeliző tálca
07.febr DECATHLON vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
08.febr HERZ powerbank
09.febr IKEA vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
10.febr JBL GO2 Bluetooth hangszóró
11.febr HERZ reggeliző tálca
12.febr DECATHLON vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
13.febr HERZ powerbank
14.febr IKEA vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
15.febr JBL GO2 Bluetooth hangszóró
16.febr HERZ reggeliző tálca
17.febr DECATHLON vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
18.febr HERZ powerbank
19.febr IKEA vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
20.febr JBL GO2 Bluetooth hangszóró
21.febr HERZ reggeliző tálca
22.febr DECATHLON vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
23.febr HERZ powerbank
24.febr IKEA vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
25.febr JBL GO2 Bluetooth hangszóró
26.febr HERZ reggeliző tálca
27.febr DECATHLON vásárlási utalvány bruttó 15.000 forint értékben
28.febr JBL GO2 Bluetooth hangszóró
6.1.2
Fődíj
A Játék teljes időtartama alatt 2 (kettő) darab fődíj kerül kisorsolásra: 2 darab, egyenként 1 pár (2 fő) részére szóló hétvége a zebegényi Hegyi Kabin szálláson . Szervező a fődíjat utalvány formájában adja át.
A szállásutalvány 2022. október 1-ig használható fel bármely hétvégén, kivéve a kiemelt időszakokat.
A szállásutalvány a következőket foglalja magában:
 • szállás: 2 fő részére egy kétszemélyes szobában a zebegényi Hegyi Kabinban (https://hegyikabin.hu/hegyikabin/)
 • időpont: 2021. március 2. és 2022. október 1. között, hétvégi időpontban, kivéve a kiemelt időszakokat:
  • Március 12-15.,
  • Április 2-5.,
  • Április 30 – Május 2.,
  • Május 21-24,
  • Augusztus 20-22.,
  • Október 29 – November 1.,
  • December 24-26.,
  • December 31 – Január 2.
 • időtartam: 2 éjszaka hétvégén (péntek és szombat éjszaka)
 • ellátás: reggeli

Az utalvány csak az érvényességi időn belül és csak a megjelölt szálláson használható fel. Ha a nyertes Játékos a meghatározott időtartamon belül nem tudja lebonyolítani az utazást és az utalvány érvényét veszti, sem kártérítés, sem visszatérítést nem jár számára. Az utalvány nem visszaváltható és nem átruházható. Amennyiben a módosítás nem megoldható vagy a foglalás törlésre kerül, úgy sem kártérítés, sem visszatérítést nem jár az utalvány birtokosának. Az utalvány által nem tartalmazott, de igénybe vett szolgáltatások ellenértékének megtérítésére az utalvány felhasználója a helyszínen köteles. Az ellátás nem tartalmazza az utazási költséget, csak a két éjszaka árát és reggeli ellátást tartalmazza.

(Napi nyeremény és Fődíj együtt: Nyeremény vagy Nyeremények)
6.2.
Egy Játékos egy Pályázatával a Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 (egy) darab Napi nyereményre, valamint a Fődíjra jogosult. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt korlátlan számú napi nyereményre lehet jogosult, de minden nyeremény esetében külön, érvényes Pályázattal kell rendelkeznie.
6.3.
A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.
7.
Nyertesek értesítése, nyeremények átadása
7.1.
A Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb az adott napi nyerő időpontot, illetve a fődíj esetében a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül, majd sikertelen értesítés esetén további 2 (kettő) napon belül ismételten (legfeljebb összesen 2 alkalommal) értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos legkésőbb a második Értesítést követő 7 (hét) munkanapon belül köteles visszaigazolni az Értesítést az info@herzvalentin.hu e-mail címen és a napi nyeremények esetében megadni a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat: a teljes nevét, telefonszámát és magyarországi kézbesítési címét. Mind a napi nyeremények, mind a fődíj esetében a Játékos köteles továbbá ezen határidőn belül a Szervező részére beküldeni az adatokat jól olvashatóan tartalmazó, Promóciós matricáról és a Termék csomagolásáról egyidejűleg készített Fényképet az info@herzvalentin.hu e-mail címre. Amennyiben a nyertes Játékos a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.
7.2.
A napi nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Szervező a napi nyeremények kézbesítését kétszer kísérli meg, az Értesítés visszaigazolását követő 90 (kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a napi nyeremény átvételére a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
7.3.
A Szervező a fődíjat e-mail útján juttatja el a Játékosnak a Regisztráció során megadott e-mail címre az Értesítés visszaigazolását követő 90 napon belül. Amennyiben a nyertes játékos a Nyereményét nem kapta meg, úgy azt az info@herzvalentin.hu e-mail címen jelezheti az értesítés visszaigazolását követő 90 naptári napon belül. Amennyiben a jelzett határidőt a Játékos elmulasztja, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és a Játékos a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A fődíj jelképes átadására a Lebonyolító székhelyén (Café Communications Kft.; székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) a Szervezővel előre egyeztetett időpontban személyesen kerül sor, amelynek célja, hogy az átadásról készített fényképfelvételeket a Szervező a közösségi oldalain ( https://www.facebook.com/helloherz , https://www.instagram.com/helloherz ) közzétegye a Játékkal kapcsolatos kommunikáció céljából. A felvételek elkészítéséhez és közzétételéhez a Játékos a Regisztráció során a Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul. Amennyiben a nyertes Játékos a Szervezővel való egyeztetés során jelzi, hogy a fődíj jelképes személyes átvételére nincs lehetősége, a Szervező a jelképes átadástól eltekint.
7.4.
A Szervező a Nyereményeket és a nyertesek nevét (vezetéknév és keresztnév formátumban), illetve azt a tényt, hogy a nyertességet visszaigazolták-e az adott nyerő időpontot, illetve az adott sorsolást követő 24 órán belül a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg (legtovább promóció végét követő hónapban, 2021. március 31-ig), amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. Amennyiben a fődíjat a Szervező személyesen adja át, a Szervező jogosult a nyeremény átadásáról fényképfelvételt készíteni és a fényképet a közösségi oldalain (https://www.facebook.com/helloherz, https://www.instagram.com/helloherz) közzétenni a Játékkal kapcsolatos kommunikáció céljából.
7.5.
A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
8.
Adózás
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
9.
Információ a játékról
A Játékról részletes információk a kereskedelmi egységekben található promóciós anyagokon, illetve a Weboldalon érhetők el, továbbá a Játékos az info@herzvalentin.hu e-mail címen is kérhet tájékoztatást.
10.
Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok
10.1.
A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt, illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.
10.2.
A Játékban való részvétellel összefügésben magvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat és feltételeket a jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
11.
Vegyes rendelkezések
11.1.
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
11.2.
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Chat-et, a Weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Chat-et, Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
11.3.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
11.4.
Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
11.5.
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Chat, illetve a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
11.6.
A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
11.7.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2021. 01. 27.

oldal tetejére oldal tetejére